โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสิปปนนท์ คงอิ่ม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวินัย ธีระศิลป์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอาพา สิงห์ทองราช
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายสุระชัย วัดศรี
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางชลกร ม่วงรอด
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียน/หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ