โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางมยุรี ชนะภัย
ครู คศ.3
หัวหน้ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน