โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางวันทนา เหมสมิติ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายพัฒนา เปรมปราคิน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0