โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางชุติมา กีรติมาพงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุระชัย วัดศรี
ครู คศ.3

นายปิยะรัตน์ เกิดศิริ
ครู คศ.3

นางมาลัย ลี้สกุล
ครู คศ.3

นางนิราวรรณ อรุณสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางชลกร ม่วงรอด
ครู คศ.2

นางอัจฉราวดี ลิมป์กฤตนุวัตร์
ครู คศ.3

นางสาวอินทิรา น้อยอ่าง
ครู คศ.1