โรงเรียนดงตาลวิทยา
หมู่ 12   ตำบลงิ้วราย  อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15000
เบอร์โทรศัพท์ 036-781052
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางชุติมา กีรติมาพงศ์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายสุระชัย วัดศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายปิยะรัตน์ เกิดศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางมาลัย ลี้สกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางนิราวรรณ อรุณสวัสดิ์
ครู คศ.3

นางชลกร ม่วงรอด
ครู คศ.2

นางอัจฉราวดี ลิมป์กฤตนุวัตร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น /0

นางสาวอินทิรา น้อยอ่าง
ครู คศ.1